ร่างแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร


หลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
หลักการ
สมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ให้มีความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น

เหตุผล
เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2547  เป็นอัตราที่คิดตามปริมาณน้ำประปา หรือน้ำบาดาล หรือน้ำจากแหล่งอื่นที่ใช้ในแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ร้อยละ 100 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสมควรกำหนดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ของแหล่งกำเนิดน้ำเสียนั้น ๆ และแบ่งประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน และเนื่องจากมาตรา 97 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 บัญญัติว่า การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง
1. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

2. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....